Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Công ty
2. Các phòng ban
- Phòng Kinh doanh - Dự án
- Phòng kế toán
- Phòng kĩ thuật
- Phòng HCNS
3. Các dự án
4. Nhà xưởng

Sơ đồ chỉ huy tại công trường

Đối tác
1
1
0916242568